עיונים במינהל ובארגון החינוך

Faculty of Education Logo

עורך: ד"ר אביהו שושנה, אוניברסיטת חיפה

כתב העת עיונים במינהל ובארגון החינוך יוצא לאור אחת לשנה מטעם המרכז למינהל והערכה בחינוך באוניברסיטת חיפה. מטרת כתב העת היא לפרסם ולהפיץ ידע בתחומי המינהל והארגון במוסדות חינוך ובסביבות חינוכיות. בכך מהווה כתב העת גשר בין חוקרים באקדמיה לבין אנשי מעשה ומקבלי החלטות. עיונים במינהל ובארגון החינוך מופץ בספריות אוניברסיטאיות ובין מנוייו נמצאים מוסדות חינוך ובתי-ספר ברחבי הארץ.

כתב העת זוכה לתמיכה כספית ממוסד אבני ראשה בירושלים ומאוניברסיטת חיפה. חוברת 32 של כתב העת יצאה לאור לאחרונה, וחוברת 33 נמצאת בשלבי הכנה. בכל חוברת כזו כתשעה מאמרים שנכתבים ע"י טובי החוקרים בתחום מינהל החינוך בארץ. המאמרים עוברים תהליך שיפוט כמקובל בכתבי עת מדעיים. המייסד והעורך הראשון של כתב העת היה ד"ר יוסף גולדשטיין. לאחר מכן ערכה את כתב העת ועיצבה את דמותו פרופסור ליה קרמר-חיון. ד"ר מיכאל כץ ערך את כתב העת בין השנים 2007-2019.

חברי מערכת:

  • פרופ' אודרי אדי-רקח
  • פרופ' יזהר אופלטקה
  • ד"ר דורית טובין
  • פרופ' אדם ניר
  • ד"ר ח'אלד עראר
  • פרופ' יצחק פרידמן
  • ד"ר יוסף קליין
  • ד"ר ניצה שוובסקי

הנושאים בהם עוסק כתב העת:

• מבנים ארגוניים של מוסדות חינוכיים

• היבטים במנהיגותו של מנהל בית הספר

• התנהגות ארגונית של מורים, מנהלים ובעלי תפקידים אחרים במוסדות חינוכיים

• הכשרת מנהלי בתי ספר ופיתוחם המקצועי

• ניתוח מדיניות ורפורמות חינוכיות שהושקו בארץ ובעולם

• אקלים ותרבות בית-ספריים

• היבטים סוציולוגיים-ארגוניים של קבוצות עבודה, הבדלי מגדר ומגזר, ועוד.

מדיניות פרסום:

עיונים במינהל ובארגון החינוך שואף לפרסם מאמרים מחקריים אמפיריים, הכוללים שיטות מחקר כמותניות ואיכותניות, מאמרים הגותיים, ומאמרים העוסקים בניתוח מדיניות חינוכית. על המאמרים להתייחס להיבטים של מינהל החינוך.